Καταλήξεις σε .gr .eu .com και εκατοντάδες διεθνείς νέες καταλήξεις.

Το 2004, η Europlanet ήταν η πρώτη εταιρεία πληροφορικής που πήρε την επίσημη άδεια (3353/12-02-04) της E.E.T.T. (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) και έγινε καταχωρητής ονομάτων internet με κατάληξη .gr πληρώντας όλες τις αρχικές αυστηρές προδιαγραφές που αφορούσαν στην φυσική έδρα, στον ενεργό μηχανογραφικό εξοπλισμό, το ανθρώπινο δυναμικό, την ηλεκτρονική οργάνωση και διαχείριση πελατών, καθώς και τις προδιαγραφές για την τήρηση Μητρώου .gr και την διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων.

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.