Συμπληρώνοντας το domain που θέλετε να μεταφέρετε και τον κωδικό εξουσιοδότησης του, μπορείτε εύκολα και γρήγορα να κάνετε μία ή πολλές αλλαγές καταχωρητή ταυτόχρονα, με ένα πάτημα στο κουμπί “Μεταφορά” και να τα διαχειρίζεστε από το control panel σας.

Το ίδιο ισχύει και για τη μεταφορά domain τοπικής γλώσσας

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.