Έχετε τη δυνατότητα να δείτε πληροφορίες για το αντίστοιχο πακέτο φιλοξενίας σας, να συνδεθείτε απευθείας στο Plesk Control Panel διαχείρισης, αλλά και να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία SMS Alert, ώστε να ενημερωθείτε με SMS πριν τη λήξη της υπηρεσίας σας:

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.