• Χρησιμοποιείτε τη γλώσσα της χώρας σας για να κατοχυρώσετε το domain που επιθυμείτε. Αν π.χ. ζείτε στην Γαλλία, μπορείτε να κατοχυρώσετε domain χρησιμοποιώντας χαρακτήρες του γαλλικού αλφάβητου. Το ίδιο ισχύει αν ζείτε στην Ιταλία, στην Ιαπωνία κ.ο.κ.
  • Επικοινωνείτε με το αγοραστικό κοινό της χώρας σας απευθείας στην μητρική τους γλώσσα εκμεταλλευόμενος έτσι την νοοτροπία, τα ήθη και έθιμα που ήδη γνωρίζετε. Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να στοχεύετε σε συγκεκριμένες τοπικές αγορές σε όλο τον κόσμο.
  • Δίνετε αναγνωρισιμότητα στο σήμα σας/ επωνυμία σας/ προϊόν σας σε ευρύτερο κοινό.
  • Μπορείτε να διατηρείτε ταυτόχρονα πολλά domains με το ίδιο υλικό αλλά σε διαφορετικές γλώσσες, ώστε να ενημερώνεται ο επισκέπτης αντίστοιχα με τη χώρα προέλευσής του.

Αφού συμπληρώσετε το domain της επιθυμίας σας, ακολουθείτε την ίδια διαδικασία που περιγράφεται στην “γρήγορη κατοχύρωση” domain.

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.